تهاجم و جنگ ترکیبی دشمن + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/09/419.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/09/420.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/09/421.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/09/418.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/11/1_1278125555.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/09/464.mp4

خنثی کردن دشمنی اقتصادی و رسانه‌ای + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/02/140.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/02/141.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/02/142.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/02/143.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/02/152.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/02/153.mp4

دفاع همچنان باقیست + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/1_1185999769.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/1_1198772865.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/1_1194929896.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/1_1149364643.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/1_1152799466.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/1_1159287671.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/1_1170049045.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/1_1178453387.mp4

هماهنگی در میدان تبیین و افشاگری + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/0be036f833a17bb7b80f8d97a4d4831e38075409-360p.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/190.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/189.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/b36137079ada64ddb075936c865745d82012367.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/095080ce8399d67a81c4a00fefdc91eb38075444-360p.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/Clip-Panahian-KhetabeAjibeEmamBeHowze-Low.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/74e9b5a0181897fced4079f56a72dbfd15260240-360p.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/10/1_1206223733.mp4

جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/09/85c060369fd6dea19a9310d2f085a4a536098234-360p.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/09/de276fb597fd26068d5bbc32796f2af912682056-360p.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/09/4785180882.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/09/1350-low.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/09/Clip-Panahian-KarbalaBarayePayamresani-Low.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/09/1_1187232419.mp4

هنر در انقلاب + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/5bdece7734103d457cef90bcffd9658313588017-240p.mp4   https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210603-WA0027.mp4   https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/7f9e67fb-2575-4254-8d4f-8096344dcc6e.mp4   https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/282021_06_27_20_57_02_5872021_06_27_21_02_12_046.mp4   https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/07/از2.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210601-WA0017.mp4   https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID_20210603_142334_341.mp4   https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/787242bd726b5d14934e61fe365650eb34449448-240p.mp4   https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/ط2.mp4

تبیین منافع دین؛ عشق و شور + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/161.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/162.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/155.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/156.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/157.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/158.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/159.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/164.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/165.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/167.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/168.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/169.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/163.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/166.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/309.mp4