تبیین و بصیرت‌افزایی در خطبه فدکیه + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/578.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/579.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/580.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/581.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/582.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/573.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/574.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/575.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/576.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/584.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/585.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/586.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/587.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/588.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/589.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/590.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/591.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/592.mp4

علت دشمنی و مخالفت با ولایت الهی + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/550.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/554.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/544.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/556.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/547.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/552.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/572.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/571.mp4

حاکمیت و ولایت اسلامی + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/433.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/430.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/431.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/518.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/ولایت-روایت.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/434.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/435.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/436.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/437.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/438.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/516.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/517.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/519.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/432.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/577.mp3

تمرین مسئولیت‌پذیری و ولایت‌مداری + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/08/412.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/08/540.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/08/410.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/08/413.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/08/415.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/535.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/537.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/08/531.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/08/532.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/08/541.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/08/542.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/679.mp4

شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/04/283.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/04/284.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/04/285.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/04/287.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/04/286.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/04/288.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/04/289.mp4

مدیریت جهادی + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/khoramshhr.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/21-1.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/امتحان-الهی.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/جنگ.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210602-WA0063-Copy.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/video_2021_8_7-12_50_54_700_Ug4.mp4

قیام فاطمی + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/فاط-2.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/01/8a6cf0854762f1df9c104f31669037b89697903-360p.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/573.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/574.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/فاطمه-علیها-السلام.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/ملت-شهادت.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/399bbe6b91a521656a91cbd8fca79cc919158776-360p.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/d0b89cdbcd96c9dc08ad0719eb44194829182600-240p.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Video-2020-01-29-at-14.03.24.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/08/Clip-Panahian-AkharinAmadegiBarayeZohur-Low.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/538.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/575.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/576.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/08/405.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/557.mp4

غدیر و ولایت+ فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID-20201224-WA0074.mp4   https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/1_530511746-1.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/دموکراسی-غربی.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/4193079358.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/4184339636.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/4184305321.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/4192057550.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/4188343255.mp4

یاران امام حسن علیه السلام

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/6a92d9d4516879f164f5c2ea751204bd17317158-360p.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/a288e490f373647a25ab387b7626284b15033358-360p.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/52e001af37445c088947aa59ca4de0f03667007-360p.mp4